Endah Normawati Mahanani

Endah Normawati Mahanani

Jurnal berjudul “Sêrat Kian Coan : Suatu Tinjauan Filologis” tahun 2014

Jurnal berjudul ”Kajian Etnolinguistik terhadap Naskah Lama Berjudul Sêrat Kian Coan” pada acara International Linguistics Conference di Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2015

Buku

1. Serat Kian Coan (Alih Aksara, Edisi Teks dan Ikhtisar Teks) diterbitan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2019

2. Buku Antologi Nonfiksi The Struggle of My Life I diterbitkan oleh Motivaksi Inspira

3. Buku Antologi Cerpen The Other Side of My Self diterbitkan oleh Elsage Publisher, 2021

Menjadi pemakalah International Linguistics Conference di Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2015.